« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های ErfanTabarsi (359)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 6 received 51
12/25/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 5 received 74
12/19/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 8 received 141
12/10/2023
فارسی Monarch: Legacy of Monsters - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 18 received 685
12/8/2023
فارسی A Haunting in Venice
(2023)
Blu-ray   0 نظر 15 received 136
12/6/2023
فارسی A Murder at the End of the World - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 15 received 147
12/5/2023
فارسی A Murder at the End of the World - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 19 received 269
12/5/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 17 received 189
12/3/2023
فارسی A Murder at the End of the World - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 19 received 162
11/28/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 16 received 174
11/26/2023
فارسی Blue Eye Samurai - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 16 received 1,248
11/25/2023
فارسی Monarch: Legacy of Monsters - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 22 received 667
11/22/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 19 received 188
11/19/2023
فارسی Monarch: Legacy of Monsters - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 20 received 723
11/17/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 16 received 99
11/13/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 17 received 216
11/12/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 17 received 106
11/12/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   1 نظر 15 received 132
11/8/2023
فارسی Foe
(2023)
Web   0 نظر 21 received 392
11/8/2023
فارسی Lawmen: Bass Reeves - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 20 received 272
11/5/2023
فارسی Orphan Black: Echoes - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 25 received 234
11/4/2023
فارسی Blue Eye Samurai - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 23 received 327
11/3/2023
فارسی All the Light We Cannot See - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 17 received 180
11/2/2023
فارسی A Haunting in Venice
(2023)
Web   0 نظر 17 received 631
11/1/2023
فارسی The Walking Dead: Daryl Dixon - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 10 received 170
10/24/2023
فارسی The Walking Dead: Daryl Dixon - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 13 received 314
10/9/2023
فارسی The Walking Dead: Daryl Dixon - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 13 received 238
10/6/2023
فارسی The Walking Dead: Daryl Dixon - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 14 received 395
9/24/2023
فارسی The Walking Dead: Daryl Dixon - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 15 received 359
9/21/2023
فارسی Who is Erin Carter? - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 14 received 376
9/15/2023
فارسی Who is Erin Carter? - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 13 received 341
9/15/2023
فارسی The Walking Dead: Daryl Dixon - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 13 received 428
9/15/2023
فارسی Who is Erin Carter? - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 18 received 397
9/8/2023
فارسی Who is Erin Carter? - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 15 received 383
9/6/2023
فارسی Who is Erin Carter? - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 14 received 395
9/5/2023
فارسی Who is Erin Carter? - فصل اول
(2023)
Web   2 نظر 21 received 402
9/2/2023